Website Terms and Conditions of Use

Website Terms and Conditions of Use

PRIVACYVERKLARING EUROWHEELZ B.V.

De besloten vennootschap EuroWheelz B.V. gevestigd in Houten (“EuroWheelz”, “wij”, “ons”) verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke grondslagen en voor welke doelen.

Wij wijzigingen deze privacyverklaring van tijd tot tijd. De meest recente privacyverklaring kun je vinden op onze website www.eurowheelz.eu. Deze versie is van maart 2022.

 

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • personen van wie wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken;
 • personen die de website www.eurowheelz.eu / www.eurowheelz.nl bezoeken;
 • personen die een nieuwsbrief van ons ontvangen;
 • contactpersonen van (zakelijke) klanten of leveranciers;
 • personen die een tour met onze E-choppers boeken via EuroWheelz en/of een E-chopper van ons huren;
 • personen die een proefrit boeken;
 • personen die gebruik maken van onze service;
 • personen die een account aanmaken op een van onze websites;
 • personen die contact met ons hebben per e-mail, telefoon of via het contactformulier op onze websites;
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

Welke begrippen worden er in deze privacyverklaring gebruikt?

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • jij/je/jou(w)             de persoon van wie de persoonsgegevens door ons worden verwerkt;
 • persoonsgegevens elk gegeven dat op jou betrekking heeft en/of naar jou te herleiden is,

zoals identificatiegegevens, financiële gegevens en gegevens over jouw apparaten en online gedrag;

 • verwerking/verwerkt iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals

opslaan, verzamelen, ordenen, bewerken, gebruiken, raadplegen en wissen;

 • (U)AVG de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de

bijbehorende uitvoeringswet (UAVG).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou tbv de verhuur?

 

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken zijn:

 • Persoonsgegevens die door jou aan ons zijn verstrekt:

 • contactgegevens (o.a. naam, voornaam, geslacht, (e-mail) adres, leverings- en/of factuur adres, telefoonnummer);
 • nummer identiteitsbewijs;
 • bedrijfsgegevens;
 • gegevens met het oog op onze dienstverlening (o.a. tenaamstelling, kentekenregistratie, gegevens die wij nodig hebben voor de (ver)huur van onze E-choppers bij onze consignatiepartners, uitgiftepunten en de beheerders van onze E-choppers);
 • gegevens die jij aan ons verstrekt bij het bezoek aan onze website en/of webshop;
 • financiële gegevens (o.a. bankrekeningnummer);
 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

 • Persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen:

 • bedrijfsgegevens;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • gegevens uit de achtergelaten reviews op google of social media kanalen.
 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website en/of webshop (o.a. met welk apparaat je onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres)

Op basis van welke grondslagen uit de AVG en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

 

EuroWheelz verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. wanneer jij toestemming hebt gegeven.

EuroWheelz verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

Wij vermelden per doel op welke van de hiervoor genoemde grondslagen de verwerking plaatsvindt.

 • om de gevraagde diensten te kunnen verlenen;

 • overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.

 • om onze diensten te kunnen verlenen op het gebied van verhuur van E-choppers;

 • overeenkomst, wettelijke verplichting.

 • voor het bijhouden van onze administratie;

 • wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.

 • om contact met jou te onderhouden;

 • overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.

 • om onze marketingactiviteiten te verrichten en jou op de hoogte te houden;

 • gerechtvaardigde belangen, toestemming.

 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

 • wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

EuroWheelz kan jouw persoonsgegevens delen met:

 • leveranciers (o.a. software leveranciers, accountants, hosting leveranciers);
 • aan EuroWheelz gelieerde rechtspersonen, waaronder Spyder Wheelz BV;
 • aan onze consignatiepartners in het kader van de (ver)huur van E-choppers;
 • andere partijen zoals overheidsinstellingen, gerechten en toezichthouders.

EuroWheelz verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan anderen dan de hierboven genoemde derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden, wanneer op EuroWheelz een wettelijke verplichting rust of wanneer jij expliciet toestemming aan ons hebt gegeven. De derden aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en adequaat te beveiligen. Als deze partijen worden aangemerkt als ‘verwerkers’ in de zin van de AVG, sluiten wij met deze derden verwerkersovereenkomsten.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

 

EuroWheelz verwerkt jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, draagt EuroWheelz zorg voor passende waarborgen om te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de AVG.

 

Websites van derden

 

Onze website bevat links naar onze social media kanalen. EuroWheelz is niet verantwoordelijk voor websites van derden en de manier waarop derden met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

 

Beveiliging

EuroWheelz heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatig verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of publicatie. Voor vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je het vermoeden van misbruik hebt, kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring vermeld.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

 

EuroWheelz bewaart jouw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteert EuroWheelz de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens met betrekking tot de met u gesloten overeenkomst

Uw gegevens die wij verwerken in ons reserveringssysteem anonimiseren wij uiterlijk 7 jaar nadat onze relatie is beëindigd. Wij gaan ervan uit dat onze relatie is beëindigd op het moment dat u de daaropvolgende 7 jaar geen nieuwe boeking meer bij ons maakt of een overeenkomst tussen u en EuroWheelz door een van beide partijen is opgezegd.

 • Financiële gegevens

Onze financiële administratie bewaren wij 10 jaar. Dit betekent dat al uw gegevens en documenten die betrekking hebben op financiële transacties tussen u en EuroWheelz nog 10 jaar na uw boeking bewaard blijven.

 • Gegevens die wij registreren tijdens contactmomenten

Opgenomen telefoongesprekken en WhatsAppgesprekken worden binnen 3 maanden verwijderd. Aan u verzonden of door ons ontvangen e-mailberichten en door u ingediende klachten bewaren wij maximaal 10 jaar.

 • Reviews

Uw reviews die op onze websites zijn geplaatst, bewaren wij maximaal 2 jaar nadat de review is geplaatst.

Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. (Wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op ons een wettelijke verplichting rust om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Privacyrechten

 

Jij hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons:

 1. het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 2. het recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen of te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als jij hiervoor een legitieme reden hebt;
 4. het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens in sommige gevallen;
 5. het recht om te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen aan een derde (‘het recht op dataportabiliteit’);
 6. het recht op verwijderding van jouw persoonsgegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 7. het recht om de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken indien de verwerking op basis van jouw toestemming is gebaseerd. Hieronder valt ook het recht om je af te melden voor onze nieuwsbrief of e-mails. Het intrekken van jouw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking onveranderd.

 

Om jouw rechten uit te oefenen, dien je contact met ons op te nemen via: info@eurowheelz.nl.

Wij informeren jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek of wij aan het verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in uitzonderingsgevallen worden verlengd met twee maanden, bijvoorbeeld in het geval dat jouw verzoeken omvangrijk zijn. Over zo’n verlenging zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren.

Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kunnen of mogen voldoen. Als wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij uitleggen waarom.

Ter voorkoming dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren. Stuur nooit ongevraagd een kopie van jouw identiteitsbewijs naar ons op.

 

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

 

EuroWheelz is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn als volgt in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd:

Duwboot 99

3991 CG HOUTEN

KvK-nummer: 80826857

 

Heb je vragen of klachten?

 

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van jouw privacy, kun je contact met ons opnemen: info@eurowheelz.eu / info@eurowheelz.nl

Als je een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan proberen wij er samen met jou uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.